Algemene leveringsvoorwaarden VoedingOnline

 

VoedingOnline
Boschsloot 27
3474 HJ Zegveld
Gevestigd en kantoorhoudende te Zegveld hierna te noemen: Uitgever.

 

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Uitgever: VoedingOnline.
Afnemer: degene die met de Uitgever een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren van goederen (daaronder begrepen e-books, e-learning modules, abonnementen dan wel enig ander door de Uitgever aangeboden goed).

 

Artikel 2
Toepasselijkheid van deze voorwaarde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Uitgever en een Afnemer waarop Uitgever deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan) van Afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst en binden daarom Uitgever niet, tenzij Uitgever die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij Uitgever Afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tot stand gekomen overeenkomst.

 

Artikel 3
Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.

Indien een offerte of aanbieding van Uitgever een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Uitgever het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever 30 dagen geldig.

De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een elektronische, een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij Uitgever en de aanvaarding daarvan door Uitgever. Afnemer aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden.

Een afnemer kan een bestelling annuleren tot 14 dagen na het plaatsen van een bestelling zolang nog geen elektronische materialen (e-books en/of e-learning modules) zijn toegestuurd en/of toegang is gegeven tot elektronische materialen (jaarabonnementen e-books en/of e-learning modules) en/of met werk is begonnen waarvoor een offerte is getekend. Annulering is niet meer mogelijk zodra elektronische materialen zijn toegestuurd en/of toegang is gegeven tot elektronische materialen en/of met werk is begonnen waarvoor een offerte is getekend.

 

Artikel 4
Prijzen en tarieven

Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen, zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW.

Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden (behoudens andersluidende afspraak) vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

In geval van een prijs- en/of tariefverhoging zal Uitgever Afnemer hiervan ten minste 1 maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de door Uitgever aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de met Uitgever bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Uitgever te zenden verklaring. Indien Uitgever deze verklaring niet binnen 30 dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

 

Artikel 5
Facturering en betaling

Facturering geschiedt door Uitgever binnen 2 maanden na levering of terbeschikkingstelling, respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met Afnemer is overeengekomen.

Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Uitgever gerechtigd na deugdelijke ingebrekestelling van Afnemer (waarbij een termijn van 14 dagen in acht zal worden genomen) vanaf de vervaldatum van de factuur rente aan Afnemer in rekening te brengen. Hiervoor wordt een rente gehanteerd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of sursťance van betaling van de Afnemer zullen de vorderingen van de Uitgever en de verplichtingen van de Afnemer jegens Uitgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

In geval van niet of niet-tijdige betaling door Afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Afnemer rustende verplichting is Uitgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

 

Artikel 6
Incassokosten

Is de Afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van ťťn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. In ieder geval is de Afnemer verschuldigd:
- over de eerste € 2.500 15% (minimaal € 50);
- over het meerdere tot € 5.000 10%;
- over het meerdere tot € 10.000 5%;
- over het meerdere 1%.
Indien Uitgever aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 7
Levering en leveringstermijnen

Uitgever zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van Afnemer de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van werkzaamheden en/of diensten aanvangen, indien het bestelde product althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

Indien levering of terbeschikkingstelling dan wel verrichting van de werkzaamheden en/of diensten niet binnen de door Uitgever verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Uitgever schriftelijk aan Afnemer melden dat product/dienst niet geleverd kan worden.

Gedurende 8 werkdagen na ontvangst van de mededeling dat een product/dienst niet geleverd kan worden, heeft Afnemer het recht om de met Uitgever gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dient schriftelijk te geschieden.

Indien het product en/of dienst voor online gebruik aan Afnemer ter beschikking is gesteld, zal Uitgever zich ervoor inspannen dat Afnemer 24 uur per dag (met uitzondering van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product. Uitgever zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten. Indien redelijkerwijs mogelijk, zullen de tijdstippen waarop het onderhoud zal plaatsvinden vooraf aan Afnemer worden meegedeeld.

 

Artikel 8
Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Uitgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Afnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Uitgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uitgever haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Uitgever opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Uitgever niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Uitgever bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 9
Contractduur en uitvoeringstermijn

Een jaarabonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal ťťn jaar. Als ingangsdatum geldt de aanvang van de abonnementsperiode die op de desbetreffende factuur staat vermeld.

Abonnementen worden na afloop van de abonnementstermijn telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden tenzij Afnemer het abonnement ten minste 1 maand voor het einde van de lopende abonnementstermijn schriftelijk heeft opgezegd.

Voor alle abonnementen (met uitzondering van een studentenabonnement) is de wetgeving voor zakelijke abonnementen van toepassing.

Na de verloopdatum van het jaarcontract (na beŽindiging) is het niet meer mogelijk e-learning modules in te dienen en hiervoor een nascholingscertificaat en/of accreditatiepunten te krijgen.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Uitgever Afnemer daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 10
BeŽindiging van de overeenkomst

Uitgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
- Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
- Afnemer een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;
- aan Afnemer (al of niet voorlopig) sursťance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, Afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
- ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiŽle schulden en dit beslag langer dan 2 maanden wordt gehandhaafd.

In geval van beŽindiging van de overeenkomst zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

In de genoemde gevallen is Uitgever bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, ťťn en ander onverminderd het recht van Uitgever schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11
Klachten en retourzendingen

Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer klachten over producten en/of diensten binnen 10 werkdagen na verzending of aanvang van de online-terbeschikkingstelling van de producten respectievelijk na levering van de diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Uitgever ter zake van gebreken in geleverde producten en diensten.

Indien een klacht producten betreft die door verzending in fysieke vorm zijn geleverd, is Afnemer uitsluitend gerechtigd de producten aan Uitgever retour te zenden indien het product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het product met beschadiging heeft ontvangen.

Indien Afnemer een product aan Uitgever retour zendt, is Afnemer verplicht het originele verzenddocument in deugdelijke staat te retourneren en dient Afnemer bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van het product zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde dan wel onbeschadigde product leveren.

 

Artikel 12
Eigendomsvoorbehoud en risico

Uitgever behoudt zich de eigendom van alle aan Afnemer geleverde (roerende) zaken, voor zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens Uitgever uit hoofde van overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

 

Artikel 13
Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten

Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Uitgever aan Afnemer geleverde producten en diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan licentiegevers van Uitgever.

Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van minimaal € 2.500,-. Voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enige door Uitgever aan Afnemer geleverde content en/of product en/of resultaat van door Uitgever geleverde diensten, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, door te sturen of ter beschikking te stellen aan derden (bijvoorbeeld via een shared netwerk), openbaar te maken of te wijzigen of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift of boek (al dan niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

Afnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van directe of indirecte inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een in zijn geheel opeisbare boete van minimaal € 5.000,-. per e-book of e-learning module. Voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd de Uitgever overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of schadevergoeding of winstafdracht.

Indien Afnemer merkt dat derden inbreuk maken op de in dit artikel bedoelde rechten, is Afnemer verplicht dit terstond schriftelijk aan Uitgever te melden. Afnemer zal zonder schriftelijke toestemming van Uitgever op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden. Indien Uitgever naar aanleiding van een dergelijke melding beslist tegen een dergelijke inbreuk op treden, zal Afnemer daaraan op kosten van Uitgever alle door Uitgever gevraagde medewerking verlenen.

Het is Afnemer niet toegestaan enige in of op een product en/of aan Afnemer in het kader van geleverde diensten door Uitgever ter beschikking gestelde documentatie of gegevensdragers voorkomende aanduiding omtrent de in dit artikel bedoelde rechten of aanduiding van titels, merken of handelsnamen van Uitgever of derden te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.

 

Artikel 14
Persoonsgegevens

Uitgever vindt het belangrijk om de door Afnemer verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Uitgever conformeert zich daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als Afnemer op vrijwillige basis wordt gevraagd om persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven waarvoor deze zullen worden gebruikt. Uitgever zal de door Afnemer verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij Afnemer hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Afnemer is op ieder moment in staat zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen.

De persoonlijke gegevens van Afnemer worden opgeslagen op een beveiligde webserver die zich in een beveiligde computerruimte bevindt.

Voor statistische doeleinden worden door Uitgever bezoekersstatistieken van de internetsite bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de internetsite. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Uitgever behoudt zich het recht het privacy beleid aan te passen.

 

Artikel 15
Aansprakelijkheid van Uitgever en vrijwaring

Ondanks de constante zorg en aandacht die Uitgever besteedt aan de samenstelling van de informatie van haar producten en diensten, is het mogelijk dat de informatie die door Uitgever wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Bewerkingen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de internetpagina's , in de e-books, e-learning modules of e-zines van Uitgever zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie of Uitgever. De auteurs kunnen echter geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

Uitgever sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de producten en/of diensten van Uitgever, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de producten of diensten via internet te kunnen raadplegen. Uitgever is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de producten of diensten van Uitgever zijn verkregen. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de Afnemer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor het gebruik van de via Uitgever verkregen informatie.

Voor alle andere zaken waarvoor Uitgever aansprakelijk wordt gesteld, geldt het volgende:
1. De aansprakelijkheid van Uitgever, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Uitgever beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht (product en/of dienst) exclusief BTW, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht (product en/of dienst) met een langere looptijd dan een kalenderjaar, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over dit laatste kalenderjaar verschuldigde geldbedrag.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgever of haar ondergeschikten.
5. Uitgever is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 16
Geschillenbeslechting

Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Uitgever, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

Artikel 17
Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden staan op de internetsite van VoedingOnline en de meest recente versie wordt steeds getoond aan de Afnemer voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst.

Als deze algemene voorwaarden ingrijpend worden gewijzigd, dan meldt Uitgever dit op haar internetsite VoedingOnline en via de E-zine VoedingOnline.

 

 

27 januari 2022


Terug