Bron

Ozdemir M.A., Akcakus M., Kurtoglu S. et al. (2002). TRMA syndrome (thiamine-responsive megaloblastic anemia): a case report and review of the literature. Pediatr. Diabetes 3: 205-209.